Generalforsamling

Referat fra generalforsamling

Albertslund Jazzklub 04.03.2018
Afholdt i kantinen på Albertslund Rådhus kl. 17.00.

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Indkomne forslag senest den 23.02.2018
 6. Fastsættelse af kontingent for 2018
 7. Valg af formand og kasserer

Formand – Troels Busk                                                      – ikke på valg

Kasserer – Per Hvidtved                                                   – på valg genopstiller

 

 1. Valg af bestyrelse

Mogens Pedersen                                                               – ikke på valg

Carsten Birkbøll                                                                   – ikke på valg

Lise-Lotte Kiær                                                                     – på valg – genopstiller

 

 1. Valg af 2 suppleanter

Nina Larsen                                                                            – på valg – genopstiller

Lisbeth Busk                                                                          – på valg – genopstiller

 

 1. Valg af revisorer

Bent H. Rasmussen                                                             – på valg – genopstiller

Flemming Bo                                                                         – på valg – genopstiller

Revisorsuppleant – Susanne Nielsen                         – på valg – genopstiller

 

 1. Evt.

 

Pkt. 1. Dirigent Bent H. Rasmussen valgt

–          Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2. Referent Nina Larsen blev valgt

Pkt. 3. Formandens beretning:

Troels orienterede om Jazzklubbens arrangementer for 2018 og bad om, at vi studerede de gamle plakater, som han takket været Lokalhistorisk samling havde fået genoptryk af.

Der er nu omkring 100 medlemmer i Jazzklubben

Maden bliver leveret af Felix i stedet for Sallies bar.

 

Der er kun plads til 90 spisende i kantinen.

Troels fortalte om jubilæumsaktiviteter  i anledning af 50 års jubilæet.

Chris Tanner med trio til reception den 7. april i kantinen på Albertslund Rådhus og Delta Blues band i Forbrændingen om aftenen.

Jubilæumskriftet udkommer den 7. april. Teksten er forfattet af Bjarne Duelund, søn af John Duelund, der sammen med Erling Lindhardt stiftede jazzklubben.

Afslutningen på jubilæumsåret bliver en julekoncert med Leonardo Pedersens jazzkapel.

Dette arrangement vil blive holdt i det nye Kongsholmcenter, da orkestret består af 12 musikere.

Derudover bliver der jazz i badesøen den 15. august takket været Paw Østergård og sponsor HRH.

I Vestegnens Kulturuge den 9. september spiller The Spirit of New Orleans.

Troels takkede de mange, der giver en hånd med oprydning efter arrangementerne.

 

Der var følgende bemærkninger til formandens beretning:

Carsten Birkbøll: Du glemte at nævne, vi blev årets forening i 2017.

Flemming Bo: Hvorfor er Jazzklubben ikke nævnt i kommunens kalender over arrangementer?

Troels svarede, at kommunen foretrækker at bruge Gojoin, som er vanskeligt at arbejde med.

Nina meddelte, at Jazzklubben bruger Gojoin.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4.   Kassererens beretning:

Per Hvidtved aflagde beretning , der blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5.  Indkomne forslag

Der var stillet et forslag fra Merete Bjerre.

”Jazzen skal starte kl. 14.00 p.g.a. frygt for at gå ud om aftenen”.  Troels forelagde bestyrelsens indstilling: Vi bibeholder starttidspunktet til kl. 19.00, men for at imødekomme Merete Bjerre, vil vi lade arrangementet i januar, hvor det er mest mørkt, være et eftermiddagsarrangement.

Efter en kort debat blev forslaget sendt til afstemning. Forslaget fik én stemme, alle andre stemte imod.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Troels foreslog uændret kontingent på 150 kr.

Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 7. Troels Busk – formand var ikke på valg.

Kasserer Per Hvidtved blev genvalgt.

Pkt. 8. Valg af bestyrelse:

Mogens Pedersen og Carsten Birkbøll var ikke på valg.

På valg var Lise-Lotte Kiær, som blev genvalgt

Bjarne Duelund blev nyvalgt.

Troels efterlyste 1 bestyrelsesmedlem mere.

 1. Valg af suppleanter:

Lisbeth Busk og Nina Larsen genvalgt.

 1. Valg af revisorer:

Bent H. Rasmussen og Flemming Bo genvalgt.

 1. Valg af  revisorsuppleant:

Susanne Nielsen genvalgt.

 1. Evt.

Dirigenten blev takket.

Referent Nina Larsen

Dagsordner og referater

I henhold til vedtægterne for Albertslunds Jazzklub indkaldes herved til generalforsamling i klubben søndag den 5. marts 2017 kl. 19:00 i kantinen på Albertslund kommune.

Dagsordenen indeholder i henhold til vedtægterne følgende punkter:

 1. Valg af mødeleder
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent

7.Valg af formand/ kasserer

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 2. Valg af bestyrelsessuppleanter ” for et år”
 3. Valg af revisor samt suppleanter “for et år”
 4. Eventuelt

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne.

Troels Busk

 • 6 i vedtægterne:

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer. En formand og en kasserer samt op til fem bestyrelsesmedlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Formanden og i dennes fravær næstformanden, tegner klubben udadtil. Valgperioden er på 2 år. Formanden og op til to bestyrelsesmedlemmer er valgt på ulige årstal.. Kassereren og op til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal. I tilfælde af kampvalg skal afstemningen foregår skriftligt.
Albertslund Jazzklub.

Bestyrelsens forslag til ændring i vedtægter for Albertslund Jazzklub den 5.Marts 2017

 • 3 . Ordet giroindbetaling slettes og erstattes af ordet : henvendelse
 • 5, Ordet genralforsamling ændres til generalforsamling

Ordet dag ændres til dage

Teksten: ” før senest otte dage før den afholdes” slettes og ændres til: “forinden generalforsamlingen afholdes”

Dagsordnen ændres til Dagsordenen

 • 6: tegenen ændres til tegner
 • 8: ordene “pg dem siddende formand og kasserer har ansvar for kasse, bank og girobeholdning” ændres til

“og den siddende formand og kasserer har ansvar for kasse og bankbeholdning i fællesskab.”

 • 10 “fredag den 6.marts 2015” rettes til

“Søndag den 5.marts 2017”

Begrundelse:

 1. Klubben har ingen girokonto
 2. Rettelse af skrivefejl
 3. Rettelserne må betegnes som “kosmetiske”

Bestyrelsen

Referat fra Albertslund Jazzklubs generalforsamling 05.03.2017 
Afholdt i kantinen på Albertslund Rådhus kl. 19.00

Dagsorden:

 1. valg af mødeleder
 2. valg af referent
 3. formandens beretning
 4. kassererens beretning
 5. indkomne forslag
 6. fastsættelse af kontingent
 7. valg af formand/kasserer
 8. valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år
 10. valg af revisor samt suppleanter for 1 år
 11. eventuelt

pkt 1. Dirigent Per Hvitved blev valgt

 • Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Pkt 2. Referent Anni Qvistgaard blev valgt

Pkt 3. Formandens beretning

 • Troels Busk orienterede om Jazzklubbens arrangementer for 2017
 • I alt 10 arrangementer incl. Badesøen og Forbrændingen
 • Nyt sted og ny tid – kantinen på rådhuset – 1. søndag i måneden
 • Paw og sponsor HRH står for Badesø Jazz i samarbejde med Albertslund Jazzklub
 • 17/9 – Specielt arrangement  i forbindelse  med Vestegnens kulturuge
 • Ønske om forskellige genrer
 • gentager succes med Jesper Thilo i Forbrændingen i 2018 med 2 arrangementer
 • 2018 – 50-års jubilæum – vil blive fejret med arrangementer  med høj niveau og bl.a. i samarbejde  med Forbrændingen
 • mad incl. sandwich v/generalforsamlingen er leveret af Sallie’s i første halvår.
 • Der er desværre p.t. kun 4 medlemmer i bestyrelsen men dagen skulle gerne øge det antal.
 • Lotteri vil fortsat være en aktiv del af vore arrangementer.
 • Formandens beretning godkendt u/bemærkninger

pkt 4. Kasserer Rolf Petersen aflagde regnskab – der sluttede 1/12-2016

underskud 22.878,- kr  – pga 3 større orkester udgifter  og ingen medlemmer og meget begrænset indtjening.

Godkendt u/bemærkninger

Pkt 5. Troels:  kontingent – ingen stigning

Pkt 6. ændringsforslag Carsten §1 – Forslag: Formålet med Albertslund Jazzklub : at udbrede kendskabet til jazz …

 • Debat om formulering af ”samarbejdspartner”
 • Flere medlemmer gav udtryk for at det var ok med forskellige jazzformer
 • Troels: Vi vil gerne brede os  –

Carstens forslag blev vedtaget efter korrektion af teksten

Bestyrelsens forslag til ændring i vedtægter for Albertslund Jazzklub  den 5. marts 2017

 • 3. Ordet giroindbetaling slettes og erstattes af ordet henvendelse
 • 5. Ordet generalforsamling ændres til generalforsamling
 • Ordet dag ændres til dage
 • Teksten ”før senest otte dage før den afholdes” slettes og ændres til forinden generalforsamlingen afholdes
 • Dagsorden ændres til Dagsorden
 • 6. tegenen ændres til tegner
 • 8. ordene ”pg dem siddende formand og kasserer har ansvar for kasse, bank og girobeholdning” ændres til ”og den siddende formand og kasserer har ansvar for kasse og bankbeholdning i fællesskab
 • 10. ”fredag den 6.marts 2015” rettes til ”Søndag den 5.marts 2017

Dirigent: Vedtægtsændringer skal godkendes af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

 • Debat om bestyrelsens forslag:

Troels –  bestyrelsen besluttede at  flyttet fra fredag til søndag fordi

 • kantinen er ikke altid er  ledig om fredagen – men den er altid ledig om søndagen
 • Hvad mener forsamlingen om søndagen ?
 • Jazz flyttes fra kl 20 til kl 19 og spisning flyttes fra kl 19 til kl 18 ?
 • Debat om dag og tidspunkt

Forsamlingen gav udtryk for at ovenstående var ok

Bestyrelsens forslag blev vedtaget

Pkt 7 – Formand. Troels  genvalgt

 • Per Hvitved valgt som kasserer
 • Best medl. Mogens genvalgt
 • Best medl. Carsten genvalgt

Troels håbede på flere i bestyrelsen

 • Bestyrelses medlem   Lise-Lotte Kiær valgt

Pkt 8 – Suppleant . Lisbeth Busk valgt

 • Suppleant . Nina Larsen valgt

Pkt 9 – Revisor. Bent Rasmussen genvalgt

 • Flemming Bo Hansen genvalgt

Pkt 10 – Revisor  suppleant   Susanne Nielsen valgt

Pkt 11 – Evt

Troels – takkede Rolf, der træder ud af bestyrelsen  for den store indsats.

Uden Rolf havde vi aldrig fået jazzklubben på fode igen.

Troels overtog fra den tidligere formand  1 A 4 ark med navne på 29 medlemmer , konto nummer og cvr nummer – uden operations bog fra Flemming Bo og ældre mails arkiv fra Anni Qvistgaard havde der ikke været nogen fortid for Albertslund Jazzklub og mindre mulighed for en fremtid.

Troels – Bonita har sponseret frugten på bordene

HRH har sponseret 10.000

Kvickly har sponseret 6 fl rødvin

Kirsten har sponseret tasker

Felix har sponseret gavekort

Lotteri gav i gennemsesnit  1500 kr  pr aften

For referat

Anni Qvistgaard
Referat fra jazzklubbens ekstraordinære generalforsamling 2016

2016-10-31 Albertslund Jazzklub:

Referat fra ekstraordinære generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder

2. Valg af referent

3. Beslutning om at ikke medlemmer har adgang til generalforsamlingen, dog uden stemmeret

4. Jazzklubbens fremtid

5. Indkomne forslag

6. Gennemgang af økonomien nu og i det kommende år

7. Valg af formand

8. Valg af kasserer

9. Valg af bestyrelses medlemmer

10. Valg af bestyrelses suppleanter

11. Valg af revisor/suppleanter

12. Eventuelt

29 medlemmer iflg sidste medlemsliste

20 har anmodet om indkaldelse

17 heraf tilstede

33 medlemmer

1. Valg af mødeleder/dirigent: Nicolai Horten

2. Valg af referent: Anni Qvistgaard

Nicolai H: Den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet i Albertslund Posten samt på jazzklubbens hjemmeside

3. Beslutning: Ok at 4 ikke-medlemmer er til stede uden stemmeret

4. Troels kom med oplæg til debat:

Regnskab for 2015 ok uden anmærkninger

Birkelundgårds bestyrelse gik imod deres formand og næstformand – ingen mulighed for at benytte laden som spillested

Debat om nyt spillested – forslag: Rådhusets kantine eller Forbrændingen

Andre forslag: De gamle lokaler på Herstedøster Skole eller en tom institution i Jægerhusene

5. Ingen indkomne forslag

6. Gennemgang af økonomien.

Benno: Der var 54 medlemmer i 2015. Foreningen har tilskud på 20.000 kr. til gode hos kommunen

Dirigent: Iflg regnskab pr. 31/12-2015 er egenkapitalen på ca 60tkr

Benno: Ingen posteringer er bogført i år – pga ingen kasserer !!

Debat om økonomien

Kort pause:

7. Valg af formand: Troels Busk blev valgt

8. Valg af kasserer: Rolf Petersen blev valgt

9. Valg af bestyrelses medlemmer: Følgende blev valgt:

Mogens Pedersen, Carsten Birkbøl og Margrethe Klostergaard

10. Suppleanter: Ingen valgt

Som hjælpere meldte sig: Lisbeth Busk, Nikolaj Carlsen, Bente Storm, Grethe Sørensen, Jytta Hartmann og evt Kurt

Andersen fra Haslev

11. Valg af revisorer: Bent Rasmussen og Flemming Bo Hansen

Revisorsuppleanter: Ingen

12. Eventuelt: Debat om arrangementer

Troels: Indmeldelse ved betalt kontingent i aften gælder også for 2017.

Herefter sluttede debat under eventuelt

Dirigenten erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.

For ref Anni Qvistgaard

Regnskab

 

Albertslund Jazzklub
Regnskab for perioden 31.12.2015 – 1.12.2016
Kassebeholdning 31.12.2015 19.449
Bankindestående 31.12.2015 38.986
Total 58.435
Resultat af drift i perioden – 22.873,62
Status pr 1.12.2016 35.561,38
Bankindestående 1.12.2016 20.961,07
Beholdning – kontanter 14.600 35561,38
Beholdning i alt 35561,38
Sign Benno Jørgensen
11.12.2016
Vedlagt bilag nr 1-21
14600,31 overføres til Bank reg 2275 Konto 5160070179 i
December 2016 når bilag er godkendt.
Albertslund 15.december 2016
Bilag forelagt og godkendt. Der er ingen musiker-kontrakter
og Benno har pr tlf dd oplyst, at han ikke har indberettet
honorarerne, det mener han påhviler bestyrelsen at gøre.
Pr tlf dd meddelt Benno, at kr 14.600,31 kan overføres.
Sign: Bent Rasmussen     Flemming Bo Hansen
Rolf Petersen
Som tiltrådt kasserer